KVKK Aydınlatma Metni
 
Değerli Ziyaretçilerimiz,
 
KVKK uyarınca “Maslak Mah. Koçkaya As Plaza, Eski Büyükdere Cad. No:1 K:15, 34485 Sarıyer, İstanbul" adreslerinde mukim şirketimiz TABAN GIDA DIŞ TİCARET A.Ş. Veri Sorumlusudur.
 
TABAN GIDA DIŞ TİCARET A.Ş. olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("6698 sayılı Kanun") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. Kişilerin / Ziyaretçilerin dikkatine sunarız.
Amacımız veri sorumlusu kimliği, kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaç ve usulleri, verilerin toplanmasının hukuksal nedenleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve veri sahiplerinin hakları konusunda en açık biçimde sizleri bilgilendirmektir.
Bu aydınlatma bildirimi TABAN GIDA’ya iş başvurusunda bulunanlar, TABAN GIDA ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, ürün ve hizmetler ile ilgili talep, öneri, şikâyet bildirimlerinde bulunmak amacıyla web sitesini ve TABAN GIDA’yı arayan gerçek kişiler, müşteri ve müşteri adayı, tedarikçiler, çalışan adayı, eski çalışanlar, alt işveren ve alt işveren çalışanları veya kurumsal müşteri temsilcileri açısından geçerlidir.
 
1. Kişisel verileri toplamamızın yasal dayanağı nedir?
Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz bu kanuna tabi olup, yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kanuna bağlı ikincil düzenlemelere uygun biçimde, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde toplanan kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişiminin önlenmesi ve muhafazasının sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda azami özen göstermektedir.
Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun;

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi (m.5/2.a)
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması(m.5/2.c) 
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması(m.5/2.ç)
• Bir  hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması(m. 5/2.d)
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması(m. 5/2.f)  şartları dâhilinde Şirket’e ait internet sitelerinde yer alan iletişim, üyelik ve benzeri çevrimiçi formlar (söz konusu formlar için gerekli olan bilgilerin yanı sıra kendi rızanız ile eklediğiniz geri bildirim ve benzeri içeriklere haiz bilgileriniz), çağrı merkezlerimiz aracılığı ile paylaştığınız bilgileriniz, Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e‐posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak uygun şekilde işlenebilecektir.

 
2. Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşliyor ve Kullanıyoruz?
TABAN GIDA, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVK Kanunu’nun 5/2.a,  5/2.c,  5/2.ç,  5/2.d,  5/2.f ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işleyebilecektir;
TABAN GIDA’ya web sitesini kullanan/erişen ziyaretçiler/kullanıcıların bu kullanım/erişim sırasında paylaşacakları ve tarafımızca işlenebilecek veriler;

• Kablo Talep Formu (Ad-Soyad, Telefon, Email, Lokasyon, Mesaj)
• İletişim Formu (Ad-Soyad, Telefon, Email, Lokasyon, Mesaj)
• Newsletter Üyelik (Email)
• İş Başvuru Formu (Ad-Soyad, Telefon, Email, Mesaj, Resim, Eğitim ve iş Bilgileri)

Kişisel verilerinizin işlenme ve kullanılma amaçları şu şekildedir;

• Ticari ilişkileri yürütmek, ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak,
• İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, veri sahipleri ile iletişim kurulabilmek,
• Sözleşmelerden, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz ilgili tüm sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Ürün/hizmet teklifi sunabilmek, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerini kurgulamak ve gerçekleştirmek,  her türlü bilgilendirme,  reklam‐tanıtım,  promosyon,  satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmek, siparişlerin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmek, açık rıza bulunması halinde müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri "sınıflandırma" çalışmalarını yapmak, anket uygulamaları, veri ve istatistiksel ve risk analizleri yapabilmek, iç denetim, raporlama, pazar araştırması ve profilleme çalışmalarının yürütmek, bülten ve davetiye göndermek,
• Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, hizmet kalitesini arttırmak,
• İş başvurularının değerlendirilmesi ve bu kapsamda insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetebilmek,
• TABAN GIDA'ya ait iş yerlerinin ve fabrikaların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
• KVKK'dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek ve şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmek,
• İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmetlerimizi iyileştirebilmek,

 
3. Kişisel Verileriniz 3. Kişilere Aktarılıyor mu?
Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kişisel veri sahiplerinin açık rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kişisel veri sahiplerinin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile TABAN GIDA ve/veya bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şube ile ofislerinin faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz şirketlerle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla açık rızanız doğrultusunda veya mevzuat hükümleri doğrultusunda paylaşılabilmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak;

• İcra edilen faaliyetlerimizin ilgili mevzuata ve politikalarımıza uygun şekilde yürütülebilmesi,
• İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,
• Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam‐tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
• Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,
• İş birimlerimiz tarafından siparişlerinizin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,
• TABAN GIDA ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
• Ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
• Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, iştirak Şirketlerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

 
4.Kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyoruz?
TABAN GIDA ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir. TABAN GIDA tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, santral, çağrı merkezi, güvenlik/danışma ofisleri kapsamındaki ticari alanlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesin de açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

• Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
• İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
• İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
• Çevrim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
• Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
• Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
• Çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız,
• Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
• Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
• TABAN GIDA nezdindeki fabrika, şube ve ofislerimizdeki veriler,
• TABAN GIDA tarafından gerçekleştirilen fuar, etkinlik, pazar araştırması gibi faaliyetlere katılım sağlayan katılımcılardan elde edilen bilgiler ile basın yayın organları, yerel yönetim mensuplarının web siteleri, TABAN GIDA'ya ait blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden elde edilen bilgiler
• Çalışan adaylarının özgeçmiş bilgilerinin elden teslimi veya elektronik formatta beyan ettiği her türlü kişisel veri, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren firmalar aracılığı ile elde edilen temel kişisel iletişim bilgileri, geçmiş iş deneyimi, yetenek ve becerileri, referans bilgileri,
• Telefon görüşmeleri ve kayıtları, e-posta yazışmaları gibi her türlü iletişim kanalı üzerinden TABAN GIDA ürünlerini kullanan müşteri ile TABAN GIDA ürünlerini kullanacak olan müşteri adaylarına ait temel iletişim bilgileri

 
5. KVKK Kapsamında Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?
KVKK uyarınca TABAN GIDA' ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda TABAN GIDA' ya iletilen talepler en geç  otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
 
6. Kişisel Verileri Saklanma Süremiz Ne Kadar?
KVK Kanunu uyarınca, KVK Kanun’ u ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu hüküm kapsamında TABAN GIDA elde ettiği kişisel verileri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
 
Çerezlerin Kullanımı
TABAN GIDA olarak, size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz.
Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.
Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.
Web sitemizde kullanılan hiçbir çerez, kimliğinizin saptanmasına yarayacak verileri işlememektedir.
İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Ancak çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini lütfen dikkate alınız.
TABAN GIDA web sitesi/sitelerinde (taban.com.tr) Google Analytics çerezleri yer almaktadır. Google Analytics, ziyaretçilerin web sitelerinde ve uygulamalarında neler yaptığını web sitesi ve uygulama sahiplerinin anlamasına yardımcı olan, Google’ın ücretsiz analiz aracıdır. Ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeden bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerini Google'a bildirmek için bir dizi çerez kullanabilir. Google Analytics, web sitesi kullanım istatistiklerini raporlamaya ek olarak, yukarıda açıklanan reklamcılık çerezlerinden bazılarıyla birlikte Google mülklerinde (Google Arama gibi) ve web genelinde size daha alakalı reklamlar göstermeye yardımcı olmak için de kullanılabilir.
Analytics çerezleri ve gizlilik bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinin.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=tr
 
Gizlilik ve Güvenlik Politikası
Web Sitesi'nde yayınlanan bütün metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik çizimler, video kayıtları, filmler, yazılımların ve elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu unsurların TABAN GIDA'nın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, kopyalanması, kiralanması, ödünç verilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.  Fakat, sitede yer alan materyallerin (tanıtım filmi, görsel vb gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izin verebilir. Ancak bu kullanım sonucu ortaya çıkabilecek her türlü yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan kişiye aittir. Siteye erişim ya da siteden herhangi bir doküman indirilmesi nedeniyle bilgisayar donanımında, yazılımında veya diğer varlıklarda olabilecek tüm hata, hasar ya da diğer olası sonuçlardan TABAN GIDA sorumlu tutulamaz.
TABAN GIDA sitede belirtilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini temin için gereken çabayı sarf edecektir. Ancak sitede kullanılan bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda sorumluluk taşımaz. TABAN GIDA dilediği zaman tüm bilgileri, kuralları değiştirebilir veya iptal edebilir. Bu hususları takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır.
Web sitesinde yer alan her türlü içerik, donanım, opsiyon, fiyat, ödeme koşulları, teknik resim, teknik özellik, görsel, açıklama ve haber gibi bilgiler sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. TABAN GIDA önceden haber vermeksizin ürünlerinde tavsiye ettiği fiyat, tip, teknik doküman ve tanımında değişiklik yapabilir. Bu sitede yer alan bilgiler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmekle beraber, kullanıcı, bu bilgilerin güncelliğini ve doğruluğunu TABAN GIDA’dan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Sitede belirtilen bilgiler hiçbir garanti veya taahhüt oluşturmaz.
TABAN GIDA, hiçbir hukuki ilişkisi olmamasına rağmen yasalara aykırı olarak, TABAN GIDA isim ve logosunu kullanarak markalarına hizmet vermek üzere faaliyet göstermeye çabalayan firmaların, her türlü eylem ve işleminden dolayı herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Resmî makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının TABAN GIDA'nın sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, TABAN GIDA kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
Sitede yer alan formların doldurulmuş olması, kullanıcıya herhangi bir hak vermez ya da kullanıcıya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkânı vermez.
Formlara eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, TABAN GIDA’dan tanıtım çalışmaları sonucu sağlanabilecek imkanlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz.
TABAN GIDA olarak, kullanım kalitesini arttırmak, site kullanımını kolaylaştırarak kullanımdan alınan faydayı arttırmak ve web sitemizi geliştirip güvenlik açıkları ihtimalini önlemek gibi amaçlarla kullanıcı/ziyaretçilerin web sitesine girdiklerinde ziyaret ettikleri/ulaştıkları bölümlere ilişkin verileri işliyoruz. Kullanıcı/Ziyaretçiler, siteye giriş yaptıkları andan başlayarak, iletişim formunu kullanmaları da dahil ayrılmalarıyla son bulan süreçte, buraya kadar bahsedilen verilerin işlendiği konusunda bilgilendirildiklerini ve bu kapsamda TABAN GIDA tarafından gerçekleştirilecek veri işleme sürecine rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

Başarılarımız

Fortune 500
2020 Sıralamasında

142.

Özkaynak Karlılığı En Yüksek
50 Şirket Sıralamasında

46.

Özkaynak Devir Hızında

9.

Çalışan Başına Satış
Hacminde

14.

Toptan ve Dış Ticaret
Sektör Sıralamasında

4.